En cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, póñense en coñecemento do usuario/aos seguintes datos registrales:

Está vostede accedendo á web site: www.difusionprosport.com, WEB propiedade de Silvia Pérez Bugallo ,con NIF 44088318D, e dirección Rúa Luxemburgo, 4 Baixo C, 36162 Pontevedra (info@difusionprosport.com), en diante DIFUSIÓN PRO SPORT.

CONDICIÓNS XERAIS

Esta WEB poderá ser visitada por calquera usuario de modo libre e gratuito  sempre que sexa para o seu uso a nivel exclusivamente persoal. Entenderase por usuario toda persoa física ou xurídica que exerza o seu acceso ou o exerceu, a esta web, e que estará en todo caso suxeita polo tanto ás presentes Condicións Xerais e ao contido de a Nota Legal, na súa totalidade.

En todo caso, o usuario deberá utilizar esta web e os seus contidos e/ou servizos de forma adecuada e de conformidad coas presentes Condicións Xerais e o contido de a Nota Legal, así como en observancia á lei, a ética e a moral, a orde pública e os bos costumes. DIFUSIÓN PRO SPORT reservarase o dereito de denegar ou retirar o acceso a esta web e/ou aos servizos que contén, en calquera momento e sen necesidade de previa comunicación, a calquera usuario que non cumpra co establecido nas presentes Condicións Xerais, e en especial co recolleito no párrafo anterior.

DIFUSIÓN PRO SPORT non esixe a suscripción ou rexistro previos aos usuarios para o acceso e uso de esta WEB.

DIFUSIÓN PRO SPORT, resérvase o dereito de modificar ou suprimir en calquera momento e sen previo aviso os contidos, servizos e informacións que se atopan en esta web.

Para a prestación dos servizos ou produtos ofrecidos nesta web,DIFUSIÓN PROL SPORT entende necesario que o Usuario reencha todos os datos e demais información solicitada nos formularios que conteña a WEB para cada caso, salvo que se estableza expresamente o contrario. En caso que o Usuario non reencha todos os campos de datos do formulario, DIFUSIÓN PROL SPORT poderá decidir a non prestación ao usuario do servizo ou produto solicitado.

Pola súa banda, o usuario:

– Comprométese a utilizar esta WEB, a súa información e os seus servizos de conformidad coas presentes condicións e a normativa vigente que sexa de aplicación.

– Obrígase a absterse de utilizar esta WEB e os seus servizos con fins ou obxectivos ilícitos, contrarios ao establecido nestas condicións xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar o portal e os servizos ou impedir a normal utilización ou goce desta web e dos seus servizos por parte do resto de Usuarios e/ou interesados.

– O Usuario deberá absterse de obter e ata de intentar obter informacións, mensaxes, gráficos, debuxos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, grabaciones, software e, en xeral, calquera clase de material accesible a través desta web, empregando para iso medios ou procedementos distintos dos que se puxeron á súa disposición con devandita finalidade ou se indicaron a través desta web.

A inclusión dos contidos desta web noutros portais de Internet, noutros medios ou soportes, non está permitida. Tampouco se permite a reprodución, distribución, comunicación pública nin transformación de devanditos contidos, xa sexa gratuita ou onerosamente, en calquera forma ou soporte.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre cualesquiera contidos desta web, son titularidad de Difusión ProSport e como tales están protexidos pola lexislación española.

Entendéndose comprendidos entre devanditos dereitos, a modo de exemplo e non limitativamente, cualesquiera dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre textos, imaxes, debuxos, xogos de cores, arquivos de audio e/ou vídeo, software, animaciones, marcas, logotipos, slogan e deseños, programas, elementos, códigos, tipografías, interfaces, aplicacións, estrutura, selección, ordenación e presentación de calquera información e/ou contido desta web.

Queda expresamente prohibida, en todo caso, a reprodución, copia, difusión, distribución, modificación, transformación, supresión, manipulación, ou calquera outra forma de utilización, con ou sen ánimo de lucro, de todo ou parte desta web os seus contidos, sen a autorización previa, expresa e por escrito de DIFUSIÓN PRO SPORT.

DIFUSIÓN PRO SPORT non se responsabiliza en ningún caso da titularidad dos logotipos, imaxes, slogan, marcas, deseños, que utiliza para os traballos dos seus clientes, naqueles casos nos que devanditos elementos non sexan conceptualizados, creados e proxectados específicamente por encargo dos mesmos a DIFUSIÓN PROL SPORT. E en consecuencia entende que os mesmos son legítimamente pertencentes aos seus titulares, que autorizaron a DIFUSIÓN PROL SPORT o seu uso para a súa inclusión nos catálogos, soportes, anuncios, flyers, banners, que a presente WEB reproduce ou aos que dá acceso a través de os links contidos na mesma.

As  persoas que consideren infringidos os seus dereitos de propiedade intelectual ou industrial por algún de devanditos contidos poderán poñerse en contacto con DIFUSIÓN PRO SPORT (info@difusionprosport.com).

DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Aos efectos do disposto na Lei Orgánica 15/99 de 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, DIFUSIÓN PROL SPORT comunica a o Usuario que os datos facilitados para a formalización dos formularios contidos nesta web, poderán quedar  almacenados en ficheros automatizados cuxo responsable é DIFUSIÓN PRO SPORT (info@difusionprosport.com), cuxa finalidade é manter unha relación cos interesados para actividades de servizo, de información, de difusión de novidades propias e de terceiros, de mantemento e mellora de esta WEB e a realización de accións comerciais e  promocionales especialmente deseñadas para os interesados.

En leste mesmo sentido, os interesados poderán ejercitar o dereito de acceso, rectificación e cancelación dos datos, enviando unha solicitude escrita e asinada que inclúa nome, apelidos e DNI coas instrucións precisas ao efecto.

Os formularios contidos en esta WEB non van dirixidos a persoas menores de idade. DIFUSIÓN PRO SPORT non se fai responsable dos casos en que persoas menores de idade remitíronlle datos de carácter persoal a través desta web. Quen teña a patria potestade e/ou sexa o titor legal do menor, poderá ejercitar o dereito de acceso, rectificación e cancelación dos datos, enviando unha solicitude escrita e asinada incluíndo nome, apelidos e DNI coas instrucións precisas ao efecto á dirección mencionada no párrafo precedente.

O envío dos formularios incluídos en a WEB implicará o consentimento expreso de o Usuario para que DIFUSIÓN PRO SPORT ceda os datos de carácter persoal de devandito Usuario a todas as persoas que sexan necesarias para levar a cabo as finalidades do fichero automatizado de que se trate.

No caso de que o Usuario introduza comentarios ou solicite información a través desta web, DIFUSIÓN PRO SPORT poderá facer averiguaciones para verificar a súa residencia ou outros datos, co fin de asegurarse de que a resposta ou información ofrecida é adecuada. DIFUSIÓN PRO SPORT non recompilará datos persoais automáticamente, pero podería unir información non persoal recompilada automáticamente cos datos persoais que sexan proporcionados polos usuarios con anterioridad.

MECANISMOS DE ENLACE E SITIOS ENLAZADOS

DIFUSIÓN PRO SPORT poderá poñer a disposición de o Usuario dispositivos técnicos de enlace  (tales como links, banners ou botóns, entre outros), directorios e ferramentas de procura (en diante todos eles englobados no término “Mecanismos de Enlace”) que permitan a o Usuario acceder a webs alleas a DIFUSIÓN PRO SPORT e/ou gestionadas por terceiros (en diante “Sitios Enlazados”).

A instalación de devanditos Mecanismos de Enlace en esta WEB ten por único obxecto facilitar a o Usuario a procura e o acceso á información dispoñible en Internet, así como dar a coñecer os traballos que DIFUSIÓN PRO SPORT poida realizar para devanditos terceiros, cos que en todo caso mantivo ou mantén unha relación empresarial, comercial ou de prestación de servizos.

DIFUSIÓN PRO SPORT declina toda responsabilidade en canto a cualesquiera danos e/ou prexuízos que o Usuario poida sufrir a través dos Mecanismos de Enlace e/ou os Sitios Enlazados, especialmente no relativo a:

a. O seu funcionamento, disponibilidad, accesibilidad ou continuidade;

b. O mantemento dos servizos, contidos, información, datos, arquivos, produtos e calquera clase de material que poidan conter;

c. A prestación ou transmisión dos servizos, contidos, información, datos, arquivos, produtos e calquera clase de material que poidan ofrecer;

d. A calidade, licitud, fiabilidad e utilidade dos servizos, contidos, información, datos, arquivos, produtos e calquera clase de material que conteñan.

e. Virus ou outros elementos lesivos que poidan transmitir eses Mecanismos de Enlace ou Sitios Enlazados, que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) de o Usuario, ou nos documentos electrónicos e ficheros almacenados nos mesmos.

DIFUSIÓN PRO SPORT non ofrece nin comercializa por si nin por medio de terceiros os produtos e servizos dispoñibles en enlácelos ou Sitios Enlazados.

DIFUSIÓN PRO SPORT advirte que non controla previamente, aproba, vixía nin fai propios os produtos e servizos, contidos, información, datos, arquivos e calquera clase de material existente nos Mecanismos de Enlace e/ou Sitios Enlazados. Xa que logo DIFUSIÓN PRO SPORT recomenda ao Usuario extremar a súa prudencia na valoración e utilización dos servizos, información, datos, arquivos, produtos e calquera clase de material existente en tales Mecanismos de Enlace e/ou Sitios Enlazados. Á súa vez, o Usuario e, en xeral, aquelas persoas que se propoñan establecer Mecanismos de Enlace nas súas propias web (en diante, “web allea”) para enlazar esta web como Sitio Enlazado deberán cumprir as seguintes condicións:

a. Prohíbese establecer calquera enlace con esta web que non conduza á súa home-page ou páxina de inicio;

b. O enlace únicamente permitirá o acceso a esta web, pero non poderá reproducila de ningún xeito;

c. Prohíbese crear un browser ou un border enviroment sobre esta web;

d. Prohíbese realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre esta WEB e/ou os seus contidos e, en particular, prohíbese declarar ou dar a entender que DIFUSIÓN PRO SPORT autorizou o enlace ou que supervisou ou asumido de calquera forma os contidos ou servizos ofrecidos ou postos a disposición na web allea no que se establece o enlace;

e. Excepción feita daqueles signos que formen parte do mesmo enlace, prohíbese que a web allea na que se estableza o enlace con esta web conteña ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a DIFUSIÓN PRO SPORT ou calquera dos seus clientes;

f. Prohíbese que a web allea na que se estableza o enlace conteña informacións ou contidos ilícitos, contrarios á moral, a orde pública e os bos costumes generalmente aceptadas, ou contidos que poidan vulnerar dereitos de terceiros.

g. Prohíbese especialmente a utilización de cualesquiera marcas, nomes, nomes comerciais, rótulos, slogans, denominaciones e outros signos distintivos pertencentes a DIFUSIÓN PROL SPORT nas key words ou meta names de ningunha web allea sen a autorización previa, expresa e específica de DIFUSIÓN PRO SPORT para iso.

O establecemento do enlace nunha web allea con esta web non implica en ningún caso a existencia de relacións entre DIFUSIÓN PRO SPORT e o propietario de dita web allea, nin a aceptación e/ou aprobación por parte de DIFUSIÓN PRO SPORT dos seus contidos ou servizos, salvo que se expresamente manifestouse o contrario por DIFUSIÓN PRO SPORT

COOKIES

DIFUSIÓN PRO SPORT resérvase o dereito de solicitar información sobre o seu ordenador, incluído, no seu caso, a súa dirección IP, sistema operativo e tipo de navegador, para a administración do sistema. Tal extremo, corresponde a unha finalidade de natureza estatística sobre a navegación pola nosa WEB.

De igual xeito e en idéntico sentido, poderá procederse á obtención de información sobre o seu uso xeral de Internet mediante un arquivo de cookies que se almacena no disco duro do seu ordenador. As cookies son unha ferramenta que contén este tipo de información, e que a transfire ao disco duro do equipo informático axudando ao departamento de soporte a optimizar a WEB co obxecto de prestar cada vez un mellor servizo e facelo máis personalizado dado que: contén históricos de datos sobre os seus preferencias e intereses individuais, permite acelerar as súas procuras e recoñecerlle como usuario cada vez que regrese ao noso sitio.

No caso de que non desexe aceptar cookies, pode desactivalas configurando no seu navegador a opción que permite deshabilitarlas. En calquera caso, si selecciona esta configuración, quizá non poida acceder correctamente a determinadas partes da web ou non poida beneficiarse dalgún dos produtos e servizos ofertados.

Excepto no caso de que programe a configuración da súa navegador de forma que rexeite cookies, o  sistema de o site vigente é susceptible de producir cookies propias de forma automática no momento en que se conecte ao mesmo.

XURISDICCIÓN

Cualesquiera relacións que se establezan entre DIFUSIÓN PRO SPORT e o Usuario serán interpretadas e rexeranse polas presentes Condicións Xerais e de acordo co contido da Nota Legal, e subsidiariamente pola lexislación española. Para a resolución de calquera controversia que xurda entre Difusión ProSport e o Usuario serán competentes os xulgados e tribunais da cidade de Pontevedra, con expresa renuncia das partes a calquera outro fuero ou jurisdicción competente que puidese corresponderlles.

RESPONSABILIDADE

O acceso a esta web implica a aceptación polo usuario das presentes Condicións Xerais e do contido da Nota Legal, e o seu compromiso de respectalos.